Hizmetlerimiz

  • 1.2.1. Kuruluş tarafından yapılan BEKRA bildirimleri ve hazırlanacak, Güvenlik Raporu, Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi, Büyük Kaza Senaryo Dokümanı, Dâhili Acil Durum Planı, Tehlikeli Madde Müdahale Kartı, Kamunun Bilgilendirilmesi konularında danışmanlık, rehberlik hizmeti verilmesi.
  • 1.2.2. Kuruluşun büyük kaza frekans seviyesinin 10​-4/yıl seviyesinden daha küçük seviyelere indirilmesini sağlamak amacıyla, kuruluş özelliklerine uygun büyük kaza senaryo çalışması yapılması, kuruluş yetkilerinin ileride yapacakları tüm senaryo çalışmalarını kendi bünyelerinde ve sürekli uygulayabilmelerini sağlayabilecekleri şekilde danışmanlık, rehberlik hizmeti verilmesi.
  • 1.2.3. Gerek büyük kaza frekansının tespiti sırasında ve gerekse ihtiyaç duyulması halinde, en uygun ve optimum koruyucu bariyer, (en ekonomik-en güvenli) bağımsız koruma katmanı (IPL) tasarım ve ihtiyaçlarının belirlenmesi.
  • 1.2.4. Yetkili Bakanlıklarca yapılacak denetimler sonrası, tespit edilen hususların giderilmesine yönelik danışmanlık ve rehberlik yapılması.
  • 1.2.5. Güvenlik Yönetim Sistemi kurulumunda veya mevcut kalite yönetim sistemine adaptasyonunda rehberlik ve danışmanlık yapılması,
  • 1.2.6. Kuruluş bünyesinde, kimyasal madde değişikliği, tesis veya proses değişiklikleri ile Güvenlik Yönetim Sisteminde yapılacak değişiklikler sonucu gerekli revizyonlar konusunda danışmanlık ve rehberlik yapılması,
  • 1.2.7. Kuruluş tarafından hazırlanan veya hazırlanacak olan Güvenlik Raporu, Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi, Büyük Kaza Senaryo Dokümanı, Dâhili Acil Durum Planı, Tehlikeli Madde Müdahale Kartı gibi belgelerin gerek mevzuat uyumu ve gerekse bilimsel kabul görmüş metotlar yönünden incelenmesi, görüş ve önerilerde bulunulması,
  • 1.2.8. Kuruluş özelliklerine uygun veya talep edilecek metotlara göre kalitatif (HAZOP, What-İf, Check List, FMEA vb.) veya kantitatif (Fault-Tree, Even-Tree, Bow-Tie, LOPA vb.) metotlarla risk değerlendirmesi yapılması.
  • 1.3.1. Güvenlik Yönetim Sistemi denetimi ve raporlanması.
  • 1.3.2. Kuruluşta mevcut güvenlik bariyerlerinin fonksiyon, güvenlik seviyesi (LC- level of confidents) ve bağımsızlık ve nicelik açısından tespiti.
  • 1.3.3. Kuruluş, tesis veya ekipman düzeyinde proses güvenliği denetimleri yapılması ve raporlanması.
  • 2.1.1. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması.
  • 2.2.1. Tehlikeli ortamların sınıflandırılması ve boyutlandırılması, bu ortamlardaki ekipmanlar dâhil tüm tutuşturucu kaynaklarla birlikte alınacak diğer güvenlik önlemlerinin tespiti hakkında rehberlik ve danışmanlık.
  • 2.2.2. IEC-EN-TS 60079-14 kapsamında “Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektriksel Tesislerin Tasarımı, Seçimi ve Monte Edilmesi” konularında rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • 2.2.3. IEC-EN-TS 60079-17 kapsamında “Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Tesislerinin Muayenesi ve Bakımı” konularında rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • 2.2.4. IEC-EN-TS 60079-19 kapsamında Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanların Tamir, Büyük Bakım ve Çalışır Duruma Getirilmesi ​ konularında rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • 2.2.5. IEC-EN-TS 60079-10-2 ve NFPA düzenlemeleri kapsamında “Yanıcı Toz Atmosferlerde Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması” konularında rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • 2.2.6. Yanıcı gaz ve toz atmosferlerinde alınması gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • 3.1. Tehlikeli kimyasalların CLP tüzüğü ve SEVESO III direktifine göre Sınıflandırılması.
  • 3.2. Tehlikeli ekipman belirleme metotları (Vade Mecum, DOW-F&EI, DOW-CE&I, DOW-MOND)
  • 3.3. Kritik ekipman ve enstrüman belirleme esasları.
  • 3.4. Kritik döngü belirleme esasları.
  • 3.5. Güvenlik Yönetim Sistemi.
  • 3.6. Kantitatif Risk Değerlendirme Yöntemleri (Event Tree, Fault Tree, Bow-Tie, LOPA)
  • 3.7. Büyük kaza senaryo hazırlama sonuç frekansı oluşturma metotları.
  • 3.8. Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama ilkeleri ve metodolojileri.
  • 3.9. IEC-EN-TS 60079-14 kapsamında “Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektriksel Tesislerin Tasarımı, Seçimi ve Monte Edilmesi”
  • 3.10. IEC-EN-TS 60079-17 kapsamında “Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Tesislerinin Muayenesi ve Bakımı”
  • 3.11. IEC-EN-TS 60079-19 kapsamında Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanların Tamir, Büyük Bakım ve Çalışır Duruma Getirilmesi
  • 3.12. IEC-EN-TS 60079-10-2 ve NFPA düzenlemeleri kapsamında “Yanıcı Toz Atmosferlerde Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması ve alınması gerekli teknik ve organizasyonel tedbirler.
  • 3.13. Kuruluş özelliklerine uygun veya talep edilecek metotlara göre kalitatif (HAZOP, What-İf, Check List, FMEA vb.) tehlike belirleme/risk değerlendirme metotları.
  • 4.1. Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması.
  • 4.2. Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Eğitimleri.
  • 4.3. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD).
  • 4.4. ADR Belgelendirme hizmetleri.
  • 4.5. DR, RID, IMDG, IATA ve ICAO konvansiyonları uyarınca belgelendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri
  • 4.6. ADR Tank Tasarım danışmanlığı.